لیست جزوات

عنواندرستاریخ درج
pdf 2- مقدمهكاربرد ابزار دقيق و كنترل1 مهر 1398
jpg نحوه آماده‌سازي فعاليت كلاسيكل دروس1 مهر 1398
pdf 1- نحوه ارزشيابي، سرفصل و منابع درسيكاربرد ابزار دقيق و كنترل1 مهر 1398
pdf كتاب درسرايانش ابري31 شهريور 1398
pdf pdf 9مهندسي نرم افزار231 شهريور 1398
pdf pdf 8مهندسي نرم افزار231 شهريور 1398
pdf pdf 7مهندسي نرم افزار231 شهريور 1398
pdf pdf 6مهندسي نرم افزار231 شهريور 1398
pdf pdf 5مهندسي نرم افزار230 شهريور 1398
pdf pdf 4مهندسي نرم افزار230 شهريور 1398
pdf pdf 3مهندسي نرم افزار230 شهريور 1398
pdf pdf 2مهندسي نرم افزار230 شهريور 1398
pdf pdf 1مهندسي نرم افزار230 شهريور 1398
pdf كتاب نانو الكترونيك - كوانتوم ترانسپورتنانو الكترونيك29 شهريور 1398
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم